polska pomoc PL

Kahetia www

slider header1

   REGION KACHETIA

POLSKO - GRUZIŃSKIE CENTRUM WSPIERANIA I PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Przesten otwarta

Get Adobe Flash player

Szukaj nas... PL

    

październik 2021
P W Ś C Pt S N
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31


Zaawansowane technologie, nowoczesne inwestycje, długie tradycje przemysłowe, wykwalifikowana kadra – to tylko kilka atutów, które wpływają na atrakcyjność inwestycyjną województwa podkarpackiego. Region jest jednym z najszybciej rozwijających się we Wschodniej Europie. Pod tym względem uznawany jest za najdynamiczniejszy gospodarczo wśród pozostałych województw Polski Wschodniej. W 2012 roku w ogólnej klasyfikacji rankingu dotyczącego atrakcyjności inwestycyjnej wyprzedzał województwa: lubelskie, świętokrzyskie, warmińsko mazurskie i podlaskie. Wysokie noty region otrzymał za infrastrukturę gospodarczą, bezpieczeństwo powszechne, aktywność wobec inwestorów oraz zasoby i koszty pracy.

Kołem zamachowym każdej gospodarki są przedsiębiorcy. To oni tworzą miejsca pracy, płacą większość podatków i inwestują. W województwie podkarpackim aktywnych przedsiębiorców jest ponad 77 tysięcy. Gospodarkę w regionie charakteryzuje wysoki poziom zaawansowania technologicznego produkcji.

Głównymi sektorami w województwie podkarpackim są przemysł elektromaszynowy, w tym szczególnie lotniczy, sprzętu AGD, maszyn budowlanych, jak również rolnictwo ekologiczne i przemysł spożywczy, usługi w zakresie turystyki i informatyki, przemysł chemiczny, głównie farmaceutyczny, a także przemysł: mineralny, naftowy, szklarski, hutniczo-metalurgiczny, związany z infrastrukturą ochrony środowiska, urządzeń służących do pozyskiwania i wykorzystywania źródeł odnawialnej energii, naturalnych leków roślinnych, naturalnych opakowań wielokrotnego użycia, nowoczesnych, ulegających biodegradacji tworzyw sztucznych, wzorowanych na rozwiązaniach naturalnych oraz nowoczesnych technologii ze szczególnym uwzględnieniem nanotechnologii.

W 2000 roku produkt krajowy brutto na mieszkańca wynosił w województwie podkarpackim 13 482 zł., tymczasem w 2009 r. – 24 131 zł, czyli był o 79 proc. wyższy. W województwie powstaje 3,8 proc. polskiego PKB. Region ma ogromny potencjał przedsiębiorczości. Funkcjonuje w nim ponad 7,8 tysięcy spółek prawa handlowego i blisko 10 tysięcy spółek cywilnych, ponad 100 tysięcy osób fizycznych, które zarejestrowały działalność gospodarczą.

Na atrakcyjność gospodarczą województwa składa się również wiele inwestycji, realizowanych na terenie regionu. Do najważniejszych należy m.in. budowa autostrady A4. Na uwagę zasługuje również realizacja wielu projektów, związanych ze wzrostem innowacyjności. W rozwoju województwa podkarpackiego ogromną rolę odgrywają fundusze europejskie. W przeliczeniu na jednego mieszkańca region zaabsorbował ich w perspektywie finansowej 2007 – 2013 najwięcej, zaraz po województwie warmińsko – mazurskim.

Samorząd województwa znaczne sumy przeznacza na wzmacnianie potencjału stolicy województwa, a mianowicie na rozbudowę lotniska w Jasionce, przedsięwzięcia wzmacniające potencjał innowacyjności (Dolina Lotnicza) oraz gospodarkę wodno – ściekową.

Podkarpackie jest jednym z województw, w którym jakość życia mieszkańców jest znacznie wyższa niż w niektórych silnie gospodarczo rozwiniętych regionach Polski. Wydatnie przyczyniają się do tego m.in. wskaźniki dotyczące zdrowia, należące na całym terenie województwa do najlepszych w całej Polsce (m. in. w zakresie długości życia). Do miast szczególnie wyróżniających się poziomem rozwoju lokalnego zaliczany jest Rzeszów, zajmujący pod tym względem 7. pozycję w kraju.

Dużym atutem regionu jest jego wyjątkowe położenie geograficzne. Dla województwa kluczowe znaczenie mają: droga krajowa nr 4 z Niemiec, przez Wrocław, Kraków, Rzeszów na Ukrainę oraz droga krajowa nr 9 z Warszawy, przez Rzeszów na Słowację. Wkrótce otwarta zostanie autostrada A4, łącząca zachodnią i wschodnią granicę Polski oraz droga ekspresowa S19, która połączy północno wschodnie i południowo wschodnie krańce Polski.

Transport pasażerski i towarowy w kraju i zagranicą umożliwia jeden z najnowocześniejszych w Polsce portów lotniczych Rzeszów – Jasionka. Loty z Jasionki odbywają się m.in. do Londynu, Glasgow, Birmingham, Bristolu, East Midlands, Dublinu, Manchesteru, Frankfurtu, Rzymu, Barcelony, Oslo, Paryża, Trapani i Warszawy. Port lotniczy usytuowany jest w odległości 10 km od centrum Rzeszowa, posiada drugi pod względem długości pas startowy (3200 m), który pozwala na przyjmowanie nawet największych samolotów.

Jedną z charakterystycznych cech województwa podkarpackiego jest tendencja do specjalizacji, zwłaszcza w dziedzinie lotnictwa. To branża, która w regionie funkcjonuje od blisko 100 lat. 90 proc. całego przemysłu lotniczego polski skoncentrowane jest właśnie w województwie podkarpackim. Przemysł ten wspierany jest przez działalność klastra lotniczego „Stowarzyszenie Dolina Lotnicza". Klaster liczy obecnie prawie 100 firm, które zatrudniają ogółem ponad 23 tys. osób. Na czele klastra stoją dwie największe firmy lotnicze, będące częścią amerykańskiego koncernu United Technologies - WSK PZL Rzeszów S.A. oraz PZL Mielec Sp. z o.o.

ATUTY GOSPODARCZE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

1. Korzystne położenie przygraniczne i na osi komunikacyjnej relacji Wschód – Zachód

2. Silnie rozwinięty przemysł lotniczy, farmaceutyczny, informatyczny i spożywczy

3. Działalność kilku renomowanych firm o znaczeniu międzynarodowym

4. Obecność surowców kopalnianych - siarka, ropa naftowa, gaz ziemny, piaskowce, wapienie, gipsy, glinki ceramiczne, piaski i żwiry, a także torf, wody mineralne i geotermalne

5. Dostępność wysoko wyszkolonych kadr zarządzających i technicznych zwłaszcza w przemyśle lotniczym, elektromaszynowym, chemicznym

6. Dobre połączenia komunikacyjne: Port Lotniczy, autostrada A4, przebiegające przez województwo główne korytarze transportowe sieci TINA.

7. W pełni uzbrojone tereny inwestycyjne, czynią region jednym z najbardziej atrakcyjnych inwestycyjnie w Polsce wschodniej

8. Dobrze wykształcone inicjatywy klastrowe (szczególnie Dolina Lotnicza)

9. Obecność prężnych parków technologicznych (Trzebownisko, Głogów Małopolski) i przemysłowych (szczególnie w podregionie tarnobrzeskim i rzeszowskim), także na obszarze specjalnych stref ekonomicznych na terenie których skupia się znaczna część dużych innowacyjnych przedsiębiorstw

10. Naturalne, czyste środowisko, o czym świadczą liczne parki krajobrazowe oraz narodowe (Bieszczadzki Park Narodowy, Magurski Park Narodowy)

11. Wysoka jakość życia w regionie spowodowana przede wszystkim dobrą kondycja zdrowotną mieszkańców (według rankingów mieszkańcy Podkarpackiego żyją najdłużej w kraju)

12. Wyższa niż średnia krajowa liczba organizacji pozarządowych na 10 tys. mieszkańców, większa obecność tradycyjnych form pielęgnowania kultury (domy kultury, kluby oraz świetlice)

13. Wysokie notowania wśród regionów rozwijających infrastrukturę techniczną przy udziale funduszy unijnych Do innych walorów należy także dziedzictwo kulturowe (m.in. drewniane kościoły w powiecie brzozowskim wpisane na Listę Światowego dziedzictwa UNESCO)

ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA

Podkarpackie konsekwentnie poszerza swoją ofertę inwestycyjną, którą kieruje również do firm zagranicznych. Na inwestorów czekają w pełni wyposażone tereny inwestycyjne, atrakcyjne powierzchnie biurowe, specjalizujące się w obsłudze inwestorów instytucje oraz system zachęt funkcjonujących zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym.

Preferencyjne warunki prowadzenia działalności gospodarczej występują w województwie na terenie trzech Specjalnych Stref Ekonomicznych. Do 2012 r. swoim zasięgiem obejmowały nieruchomości połozone na terenie 12 miast i 17 gmin. Pierwsze tereny strefowe powołano już w 1995 r. i były to pierwsze takie obszary w Polsce.

Korzyści wynikające z inwestowania na obszarach podwyższonej aktywności gospodarczej to m.in. ulgi podatkowe, niskie koszty prowadzenia działalności, uzbrojone tereny, dochody zwolnione od podatku dochodowego (CIT – od osób prawnych lub PIT – od osób fizycznych, w zależności od formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej), sąsiedztwo dobrze prosperujących firm, w tym firm z kapitałem zagranicznym.

Europark Mielec – www.europark.com.pl
Europark Wisłosan Tarnobrzeg – www.tsse.pl
Krakowska Specjalna Strefa Ekonomiczna – www.sse.krakow.pl

Wyjątkowo atrakcyjnym miejscem lokowania inwestycji w województwie podkarpackim jest obszar Podkarpackiego Parku Naukowo – Technologicznego AEROPOLIS. Ideą przyświecającą jego twórcom było przyciągnięcie do Parku inwestorów z branż innowacyjnych technologii przy jednoczesnym wykorzystaniu potencjału naukowo – badawczego, gospodarczego oraz infrastrukturalnego. Szczególnym atutem Parku jest jego lokalizacja – sąsiedztwo budowanej autostrady A4 oraz lotniska w Rzeszowie. Inwestorzy, którzy podejmą decyzję o ulokowaniu swojego kapitału w Parku, mogą liczyć na pomoc zarządcy Parku - Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, a przede wszystkim dwóch jednostek działających w jej strukturze: Centrum Obsługi Inwestora oraz Centrum Transferu Technologii.

Teren Aeropolis został podzielony na trzy części. Wokół lotniska rozciąga się Strefa S1 – utworzona z myślą o inwestycjach z branży lotniczej i informatycznej oraz przemysłu elektromaszynowego i elektronicznego. Druga – Strefa Podwyższonej Aktywności Gospodarczej S2, przeznaczona jest dla firm z branży chemicznej, tworzyw sztucznych i biotechnologii. Podkarpacki Park Naukowo- Technologiczny otwiera się także na studentów i absolwentów podkarpackich uczelni, ponieważ trzecia ze stref – S3 zlokalizowana jest na terenie Politechniki Rzeszowskiej. Od 2007 r. funkcjonuje tam Preinkubator Akademicki. W ramach współpracy z tym podmiotem, młodzi przedsiębiorcy mają możliwość wdrożenia swoich pomysłów na innowacyjne firmy. Na terenie Parku powstaje także nowoczesna siedziba Aeropolis wraz z Inkubatorem Technologicznym.

Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny Aeropolis to w chwili obecnej jedno z najbardziej atrakcyjnych miejsc pod inwestycje w południowo-wschodniej Polsce. Aeropolis to pomysł na ściągnięcie nowoczesnych firm i technologii, a równocześnie wykorzystywanie potencjału miejscowych uczelni wyższych i ośrodków naukowo- badawczych. Podkarpacki Park Naukowo Technologiczny jest pierwszym branżowym parkiem w Polsce, który ma podtrzymywać wieloletnie i głęboko zakorzenione w tym regionie tradycje przemysłu lotniczego.

www.aeropolis.com.pl 

LOTNICTWO

Początki przemysłu lotniczego na terenie dzisiejszego województwa, wiążą się z zainicjowaną w latach 30. XX w. budową Centralnego Okręgu Przemysłowego. Wśród najważniejszych inwestycji tego gospodarczego przedsięwzięcia, znalazły się zakłady lotnicze w Mielcu i Rzeszowie. Był to początek tworzącego się w regionie silnego ośrodka produkcji lotniczej.

Pogłębiająca się koncentracja przemysłu lotniczego, w połączeniu z istniejącym na terenie regionu zapleczem badawczo – rozwojowym oraz edukacyjnym, zaowocowała pomysłem stworzenia klastra przemysłu lotniczego. W 2003 r. założono Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego DOLINA LOTNICZA. Głównym celem tego wyjątkowego przedsięwzięcia jest przekształcenie Polski południowo-wschodniej w jeden z wiodących w Europie regionów lotniczych, który będzie dostarczał różnorodne produkty i usługi z zakresu przemysłu lotniczego dla najbardziej wymagających klientów. Obecnie Stowarzyszenie skupia ok. 100 firm z Polski południowo – wschodniej, w tym 90% z nich zlokalizowane jest na terenie województwa podkarpackiego.

Funkcjonujące w ramach Doliny Lotniczej firmy to absolutna światowa czołówka branży lotniczej. Do największych i zarazem najnowocześniejszych liderów klastra zalicza się, zajmującą się produkcją komponentów lotniczych i kompletnych jednostek napędowych, wchodząca w skład amerykańskiej korporacji United Technologies, spółkę WSK "PZL-Rzeszów". Firma prowadzi także działalność konstrukcyjną w dziedzinie przekładni lotniczych oraz części i zespołów silników turbinowych. Drugim czołowym, obok rzeszowskiego PZL, znaczącym przedsiębiorstwem Doliny Lotniczej jest PZL Mielec - spółka zależna Sikorsky Aircraft Corporation. Przedsiębiorstwo jest największym w Polsce producentem samolotów, rozszerzającym profil produkcji o wytwarzanie struktur lotniczych i produkcję helikopterów. Do największych sukcesów spółki zalicza się objęcie linią produkcji wielozadaniowego śmigłowca Sikorsky S-70i BLACK HAWKTM.

W ramach Stowarzyszenia na terenie województwa funkcjonuje także nowoczesna fabryka i centrum badawcze światowego potentata branży lotniczej – MTU Aero Engines. Ponadto w Dolinie zaczęły pojawiać się także przedsiębiorstwa dobrze znane na rynku niemieckim, jak np. B&M Optik – firma specjalizująca się w produkcji soczewek czy też przedsiębiorstwo spedycyjne M&M Air Cargo Service S.A.

Odpowiedni rozwój branży lotniczej w dużej mierze uzależniony jest od dostępu do wykwalifikowanej kadry pracowniczej. Dzięki współpracy pomiędzy przemysłem, władzami samorządowymi odpowiedzialnymi za szkolnictwo oraz władzami uczelni, na terenie województwa podkarpackiego od początku lat 50. XX w. funkcjonuje Politechnika Rzeszowska. Uczelnia przygotowuje studentów nie tylko z zakresu projektowania statków powietrznych i ich wyposażenia, ale także umożliwia uzyskanie licencji pilota zawodowego lotnictwa cywilnego. Podstawową rolę w tym zakresie odgrywa zlokalizowany w Jasionce koło Rzeszowa Ośrodek Kształcenia Lotniczego, który obecnie funkcjonuje jako samodzielna pozawydziałowa jednostka organizacyjna uczelni. Ponadto w Bezmiechowej koło Leska działają Akademicki Ośrodek Szybowcowy Politechniki Rzeszowskiej oraz Międzyuczelniane Wielofunkcyjne Lotnicze Laboratorium Naukowo – Badawcze Politechniki Rzeszowskiej i Warszawskiej. Prowadzone są tutaj badania w zakresie budowy i eksploatacji bezpilotowych statków powietrznych oraz elektrycznych napędów lotniczych.

INFORMATYKA

Sektor informatyczny jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się w regionie. W województwie podkarpackim statystycznie istnieje większy odsetek firm informatycznych, niż średnio w kraju. Funkcjonujące tutaj przedsiębiorstwa reprezentują prawie wszystkie specjalizacje informatyczne. Na szczególną uwagę zasługują następujące:

- dostawcy sprzętu komputerowego i urządzeń pokrewnych,

- integratorzy, firmy wdrożeniowe, szkoleniowe,

- dostawcy i wykonawcy instalacji sieciowych przewodowych i bezprzewodowych,

- producenci oprogramowania,

- dostawcy rozwiązań internetowych.

W regionie najwięcej osób zatrudnionych jest w działalności związanej z oprogramowaniem.

Sektor informatyczny województwa podkarpackiego charakteryzuje się zróżnicowaniem przedsiębiorstw pod względem ich rozmiarów. Jednym z nich jest firma Asseco Poland S.A, która jest największą spółką informatyczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Jest ona także istotnym i znaczącym graczem na rynku europejskim. W prestiżowym rankingu „TOP 100 European Softvare Vendors" za rok 2009, Grupa Asseco znalazła się na 8 miejscu. Firma specjalizuje się w produkcji i rozwoju oprogramowania i jako największy software house z polskim kapitałem skutecznie konkuruje z liderami rynku światowego. Asseco Poland S.A. jest liderem w tworzeniu międzynarodowej Grupy Kapitałowej, skupiającej rentowne firmy informatyczne.

W celu integracji środowiska podkarpackich przedsiębiorców branży telekomunikacyjnej, telefonicznej i informatycznej w 2006 r. w Rzeszowie powołano do życia Stowarzyszenie Informatyka Podkarpacka. Za misję stowarzyszenie przyjęło wspieranie budowy i rozwoju gron przedsiębiorczości branży teleinformatycznej. W grudniu 2010 r. 8 firm z województwa podkarpackiego i lubelskiego utworzyło Wschodni Klaster Informatyczny. Zawiązanie Klastra IT pozwoliło otworzyć nowy etap w sektorze firm informatycznych zlokalizowanych na terenie województwa podkarpackiego. Za priorytetowe zadania WKI przyjął stworzenie korzystnych warunków pozwalających na efektywne współdziałanie w sferze biznesu, które ułatwi wdrażanie nowych, innowacyjnych rozwiązań opartych na technologii informatycznej oraz przyczyni się do kreowania i wspierania wszelkich inicjatyw mających na celu rozwój społeczeństwa informacyjnego.

Rozwój branży informatycznej oraz wprowadzanie w firmach rozwiązań innowacyjnych uzależnione jest od wiedzy ekspertów. Województwo podkarpackie charakteryzuje się dobrze rozwiniętym zapleczem naukowo – badawczym sektora informatycznego. Co więcej, w regionie można zauważyć ciągły wzrost dynamiki
w zakresie podejmowania przez młodych ludzi edukacji na kierunkach specjalistycznych. Do najważniejszych placówek, kształcących pracowników branży informatycznej, należy zaliczyć Politechnikę Rzeszowską oraz Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.


Pokaż Kachetia na większej mapie


Pokaż UMWP w Rzeszowie na większej mapie

linia 1024

 Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2013 r.

linia 1024

Publikacja wyraża wyłącznie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.