polska pomoc PL

Kahetia www

slider header1

   REGION KACHETIA

POLSKO - GRUZIŃSKIE CENTRUM WSPIERANIA I PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Przesten otwarta

Get Adobe Flash player

Szukaj nas... PL

    

październik 2021
P W Ś C Pt S N
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31


ROLNICTWO

Województwo Podkarpackie posiada ogólnie korzystne warunki przyrodnicze do prowadzenia działalności rolniczej. Obszar województwa charakteryzuje się bardzo zróżnicowaną rzeźbą terenu. Różnica między najwyższymi wzniesieniami, a miejscami najniżej położonymi wynosi 1000 m. Na nizinnych obszarach występują głównie gleby bielicowe, wytworzone z pisków, glin , iłów i utworów pyłowych. W dolinach rzek Wisły, Sanu, Wisłoki i Wisłoka zalegają mady. W rejonie Jarosławia, Przemyśla i Przeworska występują czarnoziemy, należące do najlepszych gleb w województwie. Na obszarach wyżynnych i górskich przeważają gleby brunatne i bielicowe, wytworzone ze skał fliszowych. Warunki glebowe pozwalają, aby nasze województwo mogło stać się regionem rolniczym, posiadającym bardzo dobrze wyspecjalizowane rolnictwo.

Uśredniony wskaźnik waloryzacji rolniczej uwzględniający jakość gleb, warunki klimatyczne i wodne oraz rzeźbę terenu w Województwie Podkarpackim wynosi 70,4 pkt. , w Polsce zaś – 66,6 pkt.. Jakość gleb pod względem przydatności do produkcji rolniczej określają klasy bonitacyjne od I do VI, przy czym klasa I oznacza najwyższą wartość rolniczą, a klasa VI – najniższą.

Na Podkarpaciu największą powierzchnię użytków rolnych zajmują gleby IV, III, i V klasy bonitacyjnej, zajmują one łącznie 87,2 % użytków rolnych. Udział gleb bardzo słabych (VI klasa), nadających się pod zalesienia, wynosi 7,4 %, natomiast udział gleb najlepszych (I klasa) i bardzo dobrych (II klasa) jest niewielki – łącznie zajmują 5,4 % powierzchni użytków rolnych. Czynnikiem obniżającym jakość gleb jest znaczne ich zakwaszenie. Około 71 % powierzchni użytków rolnych wymaga wapnowania. Tereny rolnicze w zasadzie nie wykazują skażenia ekologicznego. Na terenie większości województwa są korzystne warunki do produkcji zdrowej żywności.

W ogólnej powierzchni Województwa Podkarpackiego wynoszącej 1784,6 tys. ha, w posiadaniu gospodarstw rolnych znajduje się 834,3 tys. ha, tj. 46,7 % powierzchni województwa. Do celów rolniczych możemy wykorzystać ok. 689,9 tys. ha użytków rolnych, co stanowi 38,7 % powierzchni województwa i w porównaniu z 2010 r. zmniejszyły się o 3,1 tys. ha. W powierzchni użytków rolnych będących w dobrej kulturze – grunty pod zasiewami w gospodarstwach rolnych zajmują – 326,8 tys. ha i stanowią 54,5 % powierzchni użytków rolnych. Powierzchnia gruntów ugorowych stanowiła 8,0 % powierzchni użytków w dobrej kulturze i 7,0 % użytków rolnych ogółem i wynosi 48,2 tys. ha. Natomiast sektor prywatny posiada w użytkowaniu 659,9 tys. ha, tj. 95,6 % ogólnej powierzchni użytków rolnych w województwie.

W województwie podkarpackim ogólna liczba gospodarstw indywidualnych wynosi 269,8 tys. Gospodarstw indywidualnych o powierzchni do 1 ha użytków rolnych jest 121.8 tys.,(tj. 45,1 % wszystkich gospodarstw indywidualnych), natomiast o powierzchni powyżej 1 ha użytków rolnych jest 148,0 tys., (tj. 54,9 % gospodarstw indywidualnych).

Wśród gospodarstw indywidualnych powyżej 1 ha użytków rolnych najliczniejszą grupę stanowiły gospodarstwa o powierzchni użytków rolnych 2-5 ha ( 42,3 %). Mniej liczną grupę stanowiły gospodarstwa o powierzchni 1-2 ha użytków rolnych (38,8 %). Na trzecim miejscu znajdują się gospodarstwa o powierzchni powyżej 10 ha (5,1 %).

Ogólna powierzchnia zasiewów wynosi 326,8 tys. ha, a dominujące w rolnictwie są gospodarstwa indywidualnie i obejmują 96,6 % ogólnej powierzchni zasiewów województwa. Pozycję dominującą zajmują zboża, które stanowią 69,4 % zasiewów ogółem oraz ziemniaki – 9,7 % ogólnej powierzchni zasiewów w województwie.

W województwie podkarpackim jedną z lepiej rozwiniętych dziedzin gospodarki jest przetwórstwo rolno-spożywcze. Największy potencjał przetwórczy skupiony jest w branżach: mięsnej, zbożowo-młynarskiej, owocowo-warzywnej, mleczarskiej i cukrowniczej. Z uwagi na dość duże rozdrobnienie w produkcji rolnej w ostatnich latach podjęto działania zmierzające do stworzenia rynku rolnego na zasadach unijnych. Dotyczy to szczególnie budowy profesjonalnego rynku hurtowego, a także procesu zrzeszania się rolników w grupy producentów. Do tej pory udało się powołać 41 grup producenckich, a kolejne czekają na rejestrację. Tego typu działania w warunkach rozdrobnionej produkcji pomagają zaktywizować rynek i wpłynąć korzystnie na funkcjonowanie lokalnych kanałów dystrybucji produktów rolniczych.

Źródło: www.wrota.podkarpackie.pl 


Pokaż Kachetia na większej mapie


Pokaż UMWP w Rzeszowie na większej mapie

linia 1024

 Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2013 r.

linia 1024

Publikacja wyraża wyłącznie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.